කර්මාන්තශාලා සංචාරය

PP බෑගය නෙරපීම

pp bag extruding machine

ලැමිෙන්ටින්

coating

පීපී බෑග් රෙදි විවීම

pp bag weaving

මුද්රණ වැඩමුළුව

flexo මුද්රණය

Up to 10 colors BOPP printing

වර්ණ 10 දක්වා BOPP මුද්‍රණය

gravure මුද්රණය

AD තරු සිමෙන්ති බෑගය

AD Star Cement Bag
sewing workshop 1

මහන වැඩමුළුව

sewing workshop 2

මහන වැඩමුළුව

sewing workshop 3

මහන වැඩමුළුව


+86 13833123611